TƯ VẤN GIÁM SÁT - TƯ VẤN THIẾT KẾ

TƯ VẤN GIÁM SÁT

1. MỤC ĐÍCH

Qui định trình tự thực hiện công tác tư tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị (gọi chung là công tác tư vấn giám sát - TVGS), nội dung các bước tư vấn giám sát nhằm đảm bảo nội dung, chất lượng thực hiện hợp đồng của Công ty CP Long Châu về công tác tư vấn giám sát các công trình, thoả mãn nhu cầu của Khách hàng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

 Áp dụng cho các sản phẩm tư vấn giám sát gồm:

 -  TVGS (mới và sửa chữa) công trình

 -  TVGS công nghệ tự động hoá điều khiển.

 3. ĐỊNH NGHĨA

 TVGS : Công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt, trong đó có cả công tác khảo sát

 3.1. Tư vấn giám sát (TVGS):

 Là dịch vụ tư vấn để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá tiến độ chất lượng, giá thành của công trình.

 3.2. Tổ Tư vấn giám sát:

 Là một nhóm người thực hiện công tác giám sát tại hiện trường do T.Giám đốc  quyết định thành lập.

 3.3.Tư vấn giám sát trưởng:

 Là người đại diện hợp pháp cao nhất tại hiện trường của tổ TVGS do T.Giám đốc quyết định bổ nhiệm, tổ chức điều hành tổ TVGS thực hiện theo các nhiệm vụ của hợp đồng ký kết giữa Công ty CP Long Châu và Khách hàng (chủ đầu tư).

 3.4. Giám sát viên hiện trường:

 Là người thực hiện các nhiệm vụ của TVGS trưởng, giao giám sát tại hiện trường.

 3.5. Giám sát viên khối lượng:

 Là người thực hiện các nhiệm vụ của TVGS trưởng, giao giám sát khối lượng tại hiện trường.

 4. NỘI DUNG.

 4.1. Trình tự giám sát .

 4.1.1.Kiểm tra hồ sơ thiết kế

 TVGS trưởng phải kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ thiết kế, các bản chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt và đối chiếu với hiện trường, đề xuất với Đại diện khách hàng về phương án giải quyết những tồn tại trong thiết kế cho phù hợp thực tế.

 4.1.2.Lập kế hoạch triển khai

 Căn cứ hồ sơ thiết kế, các chỉ dẫn kỹ thuật đã được duyệt trong hồ sơ thầu, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, TVGS trưởng lập kế hoạch để triển khai công tác giám sát chất lượng trong quá trình thi công.

 4.1.3.Kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công

 TVGS trưởng phải kiểm tra hồ sơ thiết kế phương án tổ chức thi công từng hạng mục công trình theo hồ sơ thầu và ký duyệt hồ sơ bản vẽ thi công và tổ chức thi công, trình Chủ đầu tư phê duyệt.

 4.1.4.Kiểm tra giám sát quá trình thi công các hạng mục công trình.

 a)   Các số liệu cơ bản

 GSV hiện trường kiểm tra các số liệu cơ bản như: số liệu khảo sát địa hình, địa chất thuỷ văn so sánh với hiện trường, nếu phát hiện thấy có sự sai khác phải báo cáo TVGS trưởng, TVGS trưởng báo cáo Đại diện khách hàng để tìm biện pháp xử lý.

 b)   Quá trình thi công

 GSV hiện trường phải kiểm tra nghiệm thu các hạng mục thi công bao gồm:

 -      Vật liệu: nguồn gốc, chứng chỉ thí nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng;

 -      Thiết bị: số lượng, chủng loại. Mỗi loại thiết bị phải có nguồn gốc, chứng chỉ kỹ thuật, năng lực hoàn thành công việc, (Theo tiêu chuẩn thiết kế và hồ sơ thầu);

 -      Nhân công, số lượng nhân công, chuyên ngành để thực hiện công việc. Mỗi nhân công phải soát lý lịch về trình độ, tay nghề, khả năng đáp ứng công việc (theo hồ sơ thầu);

 -      Thí nghiệm: Phải thể hiện đầy đủ tính năng, tính chất của hạng mục cần thí nghiệm.

 GSV hiện trường phải thực hiện các công việc cụ thể sau:

 -      Kiểm tra xác nhận số lượng, chất lượng máy móc thiết bị (đặc biệt những thiết bị chủ yếu phải có đủ), nhân lực, vật liệu của Nhà thầu chính, nhà thầu phụ theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thầu;

 -      Thường xuyên kiểm tra mẫu các mỏ vật liệu, các nguồn cung cấp vật liệu, cấu kiện. Không cho lấy mẫu vật liệu, cấu kiện về công trường xây dựng mà chưa có xác nhận kiểm tra bằng văn bản;

 -      Kiểm tra và xác nhận bằng văn bản về chất lượng phòng thí nghiệm tại hiện trường của nhà thầu theo quy định trong đơn mời thầu và chỉ cho phép Nhà thầu thi công khi có đủ các thiết bị thí nghiệm, mọi trách nhiệm thuộc về Nhà thầu và Kỹ sư thí nghiệm;

 -      Kiểm tra việc bàn giao mặt bằng xây dựng công trình với Nhà thầu xây lắp (toạ độ, cao độ các mốc định vị công trình...) và công tác chuẩn bị trên công trường của Nhà thầu;

 -      Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của nhà thầu xây lắp và chỉ đạo Nhà thầu lấy mẫu thí nghiệm lưu, giữ các mẫu đối chứng, giám sát quá trình thí nghiệm, giám định kết quả thí nghiệm của nhà thầu và xác nhận vào phiếu thí nghiệm;

 -      Kiểm tra đánh giá kịp thời chất lượng các bộ phận thí nghiệm, các hạng mục công trình, nghiệm thu trước khi chuyển giai đoạn thi công;

 -      Kiểm tra, lập biên bản không cho phép sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị và sản phẩm không đảm bảo chất lượng do Nhà thầu đưa đến hiện trường và báo cáo TVGS trưởng giải quyết;

 -      Phát hiện các sai sót, khuyết tật, hư hỏng, sự cố do các bộ phận công trình, lập biên bản hoặc lapạ hồ sơ sự cố theo quy định, báo cáo TVGS trưởng để trình T. Giám đốc giải quyết hoặc xử lý theo uỷ quyền;

 -      Xác nhận bằng văn bản kết quả thi công của nhà thầu đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thầu.

 

TƯ VẤN THIẾT KẾ

 

Thiết kế xây dựng công trình gồm các bước: 

+ Thiết kế sơ bộ  

+ Thiết kế cơ sở 

+ Thiết kế kỹ thuật

+ Thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác (nếu có).

Các Lĩnh Vực Hoạt Động khác

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
THI CÔNG CÔNG TRÌNH